serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
artykuly-2

25.08.2008
Składniki kursu

W zależności od grupy docelowej kursu oraz przedmiotu nauczania należy określić podział szkolenia na elementy kursu i określić ich typy. Przykładowe typy elementów kursu to:

 • test,

 • treść szkolenia,

 • symulacja,

 • przekaz audio/wideo,

 • zestaw stron Internet/Intranet do przeglądnięcia,

 • sesja z prowadzącym „na żywo”,

 • sesja z prowadzącym - nagrana wcześniej.

Typowy kurs powinien składać się z:

 • testu początkowego, określającego poziom wiedzy odbiorcy i wskazujący punkty, na które winien zwrócić on szczególną uwagę,

 • jednego lub więcej zadań pozostałych typów (z możliwością tworzenia ścieżek alternatywnych),

 • testu końcowego.

Oczywiście, możliwe są dowolne modyfikacje struktury, polegające na przykład na dodaniu testów cząstkowych po każdym zadaniu.
Dla każdego elementu kursu projektujący szkolenie powinien określić zachowanie się każdego zadania, z punktu widzenia odbiorcy, w tym wyspecyfikować, jakie elementy powinny być widoczne na ekranie w czasie jego trwania.

Poniżej zostały krótko omówione najpopularniejsze elementy kursu.

Treść szkolenia
Treść szkolenia powinna zawierać:

 • dokładny tekst informacyjny,

 • stosowaną grafikę lub inne elementy multimedialne z określeniem położenia i ewentualnie scenariusza.

Jeżeli multimedia mają być zsynchronizowane z czynnościami użytkownika, przykładowo takimi jak wskazanie elementu graficznego, zaznaczenie pola wyboru.

Zadanie typu test
Dla tego typu elementu kursu możliwe są następujące warianty:

 • test tradycyjny, w którym użytkownik może powracać do pytań, na które odpowiedział wcześniej i modyfikować odpowiedzi,

 • test tradycyjny, w którym do wcześniejszych odpowiedzi powracać nie można,

 • test adaptatywny, w którym poziom trudności kolejnych pytań zależy od odpowiedzi na pytania poprzednie, oczywiście do wcześniejszych odpowiedzi powracać nie wolno.

W każdym z testów można, oprócz tradycyjnych pytań „wybierz prawidłową odpowiedź/odpowiedzi” umieszczać zadania typu „przeciągnij i upuść” (dopasowujące do siebie elementy dwu zbiorów lub porządkujące je), pytania symulacyjne (studentowi prezentowany jest opis symulowanej sytuacji - np. hipotetycznej firmy, warunków w niej panujących, wykresy, wypowiedzi managementu firmy na temat celów, które mają być osiągnięte, zaś pytania testowe zawierają propozycje różnych metod realizacji tych celów).

W czasie testu użytkownik może też otrzymywać informacje o poprawności odpowiedzi po każdym pytaniu, po skończeniu testu, bądź wcale, co może być wskazane, jeśli zbiór pytań, z których wybierane są pytania testowe jest nieliczny w stosunku do liczby pytań w teście.
Należy określić, czy w czasie testu:

 • będzie widoczny zegar pokazujący czas do jego zakończenia,

 • możliwy będzie dostęp do słownika, kalkulatora lub okienek z zawartością kursu,

 • możliwe będzie przeglądania stron internetowych/intranetowych.

Zadanie typu „sesja na żywo”
Sesje na żywo realizowane są w ramach wydzielonego podsystemu w systemie szkoleniowym i jego organizacja jest sztywna. Prowadzący sesję ma do dyspozycji narzędzia typu:

 • tablica, na której mogą pisać także wskazani przez niego użytkownicy,

 • współdzielenie z użytkownikami ekranu i aplikacji,

 • chat - „rozmowa” ze wskazanymi użytkownikami,

 • przekaz głosu i wideo.

Zadania innych typów
Przy zadaniach innych typów podział ekranu jest bardziej dowolny i projektant powinien określić go precyzyjniej. Możliwe elementy ekranu obejmują:

 • nagłówek z logo zamawiającego, nazwą szkolenia, zegarem odmierzającym czas szkolenia itp.

 • nawigator umożliwiający przechodzenie między poszczególnymi zadaniami,

 • pole na ekranie wyświetlające dodatkowe informacje lub słownik,

 • kalkulator lub inne narzędzie przydatne użytkownikowi.

Konieczne jest także określenie, czy możliwe będzie przejście do kolejnych elementów kursu przed zakończeniem poprzednich lub powrót do wcześniejszych zadań.

Autor: Mirosław GarbasWszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS